Ochrana osobních údajů

 

logos.pngSiam One Travel vede databázi, která obsahuje osobní a identifikační údaje Zákazníků (dále jen „osobní údaje“). Siam One Travel zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Zákazník podpisem cestovní smlouvy dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě.

Zákazník může souhlasit s tím, že Siam One Travel bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy, poskytováním Služeb, jiným přímým či nepřímým kontaktem se Zákazníkem či od třetích osob. Siam One Travel bude zejména zpracovávat informace o totožnosti Zákazníka (titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, popř. národní identifikátor, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, e-mailová adresa, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu a bankovní spojení) Siam One Travel může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných Služeb a služeb s tím souvisejících. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna cestovní smlouva.

thajskoonlinelogo.pngZákazník může souhlasit s tím, že Siam One Travel bude osobní údaje, jejichž příkladmý výčet je uveden v článku výše, zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení a telemarketingu. Obchodní sdělení je Siam One Travel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty či písemně. Zákazník může zdarma nebo na účet Siam One Travel odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem obchodních sdělení i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Zákazník může souhlasit s tím, že Siam One Travel je oprávněn osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům, a to za účelem: a) zajištění svých marketingových a obchodních akcí a zajištění marketingových a obchodních akcí třetích osob; podmínkou však je, aby se akce třetích osob týkaly podnikatelských aktivit Siam One Travel, b) vymáhání pohledávek Siam One Travel za Zákazníkem, c) třetím subjektům, které při využití Služeb Siam One Travel poskytly Zákazníkovi službu či zboží, d) podnikům v rámci koncernu Siam One Travel, které zajišťují provozní činnosti nutné pro poskytování Služeb, e) ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti Zákazníka a provozování s tím souvisejících registrů

Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením.

Siam One Travel se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů: a) jména, příjmení, data narození adresy a telefonního čísla, a to za účelem nabízení obchodu a služeb Siam One Travel. Toto oprávnění má Siam One Travel po dobu neurčitou, b) jména, příjmení, data narození adresy a telefonního čísla, a to za účelem poskytování věrnostních slev, případně jiných slev ze strany Siam One Travel. Toto oprávnění má Siam One Travel po dobu neurčitou, c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za Zákazníkem. V takovém případě Siam One Travel osobní údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky, d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp., e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a f) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které Siam One Travel zpracovává.

Zjistí-li Zákazník, že Siam One Travel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má Zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat Siam One Travel o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že Siam One Travel je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje Zákazníka pro účely stanovené zákonem. Takové předání může Zákazník vyloučit výslovným prohlášením.